Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do MR KAPITAN SP. Z O.O.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
RAXO Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży towarów oraz umowami o świadczenie usług. Informacja jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

W związku z nowymi regulacjami dostosowaliśmy nasze procesy i dokumentację do unijnego rozporządzenia. Pozwoliło to zagwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych i przejrzystość w zakresie ich przetwarzania.

I. Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

MR KAPITAN Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0001052783, NIP 5252969370, o kapitale zakładowym 20 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: mrkapitan.pl@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: (+48)  571 381 480Adres korespondencyjny: MR KAPITAN SP. Z O.O. ul. Lotnicza 1K  82-300 ELBLĄG, jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod ww. adresem siedziby Spółki pisemnie lub na adres e-mail: mrkapitan.pl@gmail.com

II. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zamówień, fakturowania, rozpatrywania reklamacji), wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich).

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych. W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona przez Pani/Pana dobrowolnie zgoda. Jednocześnie proszę pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, informujemy, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas jako Administratora Danych Osobowych są: marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Pani/Panu oraz osobom przez Panią/Pana upoważnionym, osobom u nas zatrudnionym na podstawie udzielonego upoważnienia, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom logistycznym oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.

V. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską).

VI. Okresy przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe:

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu zawarcia umowy przechowujemy od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt,

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych w związku z realizacją zamówienia lub zawarciem i wykonaniem umowy – przetwarzamy je od momentu zebrania danych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

Pana/Pani podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony przez Panią/Pana sprzeciw względem ich przetwarzania - w tym celu prosimy cofnąć zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Pani/Pana prawa:

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia),

b) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; można żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub Pani/Pan nie chce, abyśmy je usunęli, bo są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W tym wypadku prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane te są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do przenoszenia danych: Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które otrzymaliśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

g) Prawo do wniesienia skargi: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: info@e-moto.pl lub wysłać pismo pod adres siedziby Spółki.

VIII. Profilowanie

Pani/Pana dane nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.

IX. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Informujemy, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy, tj. imię, nazwisko, miejsce prowadzenia działalności, miejsce dostawy towaru, NIP, adres poczty elektronicznej. Podanie innych danych, takich jak np.: numery telefonów kontaktowych, jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z nami umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Panią/Panem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

X. Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt na adres email: mrkapitan.pl@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl